اخبار
راه اندازی تشکل های مردمی در راستای تحقق برنامه های عدالت در سلامت است

1397/10/1 شنبه

خبر، فرج اله فرجی.

راه اندازی تشکل های مردمی در راستای تحقق برنامه های عدالت در سلامت است

در تاریخ 28 آذر ماه سال 1397 نشست های تشکیل کانون محلات و اولین نشست خانه مشارکت مردم در شهرستان آوج با حضور معاون امور اجتماعی دانشگاه و کارشناسان این معاونت در سالن اجتماعات شبکه بهداشت _ درمان شهرستان آوج برگزار شد.

در این نشست صفر فیض الهی، مدیر شبکه بهداشت _ درمان شهرستان آوج با اشاره به اهمیت نقش مردم در پیشبرد اهداف سلامت، هدف از راه اندازی کانون سلامت محلات و خانه مشارکت مردم در سلامت را ارتقای سطح سلامت جامعه دانست.

متولی بهداشت شهرستان آوج با تأکید بر تلاش برای افزایش نقش مردم در سلامت، راه اندازی تشکل های مردمی را در راستای تحقق برنامه های عدالت در سلامت عنوان کرد.

ساختار موجود می تواند در سازماندهی نهادهای مردمی برای اجتماعی شدن سلامت کمک کند

در ادامه این نشست ها مهندس نوروزعلی عزیزخانی، معاون امور اجتماعی دانشگاه با ارائه گزارشی از شاخص امید به زندگی در کشور و استان قزوین، ژنتیک و جنسیت، عوامل رفتاری و محیطی را از عوامل تأثیر گذار بر این شاخص دانست. مهندس عزیزخانی ادامه داد: به منظور اجتماعی شدن سلامت و سازماندهی نهادهای مردمی لازم است از ساختار موجود پیروی شود و اجرای آن را منوط به تلاش همه کارکنان در واحدهای بهداشتی برشمرد.

معاون اجتماعی دانشگاه در جمع اعضای خانه مشارکت مردم در سلامت شهرستان آوج، انتقال پیام سلامتی، پیگیری مطالبات مردم و مشارکت در برنامه ها را از وظایف این شورا برشمرد و گفت: در نشست های ماهانه خانه مشارکت پیام های سلامتی به اعضا ابلاغ و شعار ماهانه نشست نیز انتخاب می شود.

گفتنی است با توجه به عدم حضور برخی از اعضای خانه مشارکت مردم در سلامت شهرستان آوج در این نشست، انتخاب رئیس و نایب رئیس به نشست آینده خانه مشارکت موکول شد.