کانون سلامت محلات

کانون سلامت محله تشکل اجتماع محور،  محلی است که مردم در آن با هدف ارتقای سلامت خود، محله و جامعه مشارکت می‌‌کنند. این کانون تشکیلاتی غیردولتی، غیرانتفاعی و داوطلبانه است که در یک حوزه جغرافیایی مشخص تشکیل می‌شود.
 

                                                                                                                             
مهسا سادات  امامیه 
 شرح وظایف   
کارشناس سلامت اجتماعی معاونت اجتماعی دانشگاه علوم پزشکی قزوین      

شیوه نامه اجرایی تشکیل کانون و مجمع  سلامت محله
 

مشخصات کانون‌های سلامت محلات


 

پمفلت -  ˈpæmflət