دریافت کمک های مردمیشماره حساب :   809070908095


 

                                                                                                                        شماره کارت :   5894637000000015 


 

مجمع خیرین سلامت   -  بانک رفاه کارگران