اعضای مجمع خیرین سلامت
 
ردیف 
نام و نام خانوادگی 
سمت 
1
دکترمحمدحسن شلویری

رئیس مجمع خیرین سلامت استان

2
جلال امینی

مدیرعامل مجمع خیرین سلامت استان

3 خانم دکترهندسی رئیس شورای بانوان خیرین سلامت استان
 
4

جعفر زاجکانی

بازرس مجمع خیرین سلامت استان

5

حاج حسین صلح جو

بازرس مجمع خیرین سلامت استان

6

دکترمهدی  یوسفی

اعضای مجمع خیرین سلامت استان

7

دکترسید صادقی

اعضای مجمع خیرین سلامت استان

8

حسین گروسی

اعضای مجمع خیرین سلامت استان

9

سیدمحمد کاظم مجابی

اعضای مجمع خیرین سلامت استان

10

حاج ابوالفضل اصفهانی  

اعضای مجمع خیرین سلامت استان
11

خانم زهرا  علیخانی

دبیرشورای بانوان خیرین سلامت استان

12

ابوااقاسم معمارپور

بازرس علی البدل خیرین سلامت استان

13

سیدمحمد تقی تقوی

اعضای علی البدل مجمع خیرین سلامت استان

14

دکترمجید بهرامی

اعضای علی البدل مجمع خیرین سلامت استان