مددکاران

نام و نام خانوادگی

سمت

شماره تماس

مرضیه قلیچ خانی

مددکار اجتماعی مرکز آموزشی درمانی بوعلی سینا

33339049-391

فرزانه مختاری پور

مددکار اجتماعی مرکز آموزشی درمانی کوثر

33336374-293

پرستو شاکری

مددکار اجتماعی مرکز آموزشی درمانی ولایت

33790614

علی عظیمیان اصل

مددکار اجتماعی مرکز آموزشی درمانی قدس

33328705

زهرا ذوالقدر

شهناز شکوری

مددکار اجتماعی مرکز آموزشی درمانی 22 بهمن

33578506

محبوبه داداش زاده

مددکار اجتماعی مرکز آموزشی درمانی شهید رجایی

33329183

شهناز رشکی

مددکار اجتماعی مرکز آموزشی درمانی شفا

35249226