شرح وظایف مددکاری
 
  • پایش و نظارت  بر عملکرد مددکاران اجتماعی شاغل در مجموعه دانشگاه متناسب با نیازهای طرح تحول سلامت و اجتماعی شدن سلامت (اجرای پروتکل های شش گانه خدمات پایه مددکاری اجتماعی)
 
  • ظرفیت سازی برای جذب مددکاران اجتماعی در مراکز درمانی و بیمارستان های استان
 
  • برنامه ریزی جهت آموزش و توانمند سازی مددکاران مراکز درمانی و بیمارستان های استان
 
  • برگزاری نشست های مستمر با مددکاران مجموعه دانشگاه با رویکردهای تخصصی مددکاری اجتماعی
 
  •  مستندسازی کلیه برنامه‌ها، فعالیت‌ها و رویدادها مرتبط با واحدهای مددکاری
 
  • .تکریم مددکاران اجتماعی شاغل در مجموعه های دانشگاه و صیانت از منابع انسانی تخصصی شاغل در این حوزه