سمن ها

                                                             لیست اولویت بندی شده سمن های مورد نیازحوزه  سلامت استان قزوین در سال 97

رديف

نام سمن

حوزه

فعاليت

سطح فعاليت

نام شهرستان

مرجع صدور

مجوز فعاليت

شهرستاني

استاني

ملي

1

موسسه حمایت از بیماران خاص استان قزوین

کمک به بیماران خاص

*

استانداری

2

موسسه حمایت از کودکان سرطانی (مکس)

کمک به کودکان سرطانی

*

قزوین

فرمانداری

3

موسسسه حمایت از بیماران سرطانی آبیک (محاب)

کمک به بیمارن سرطانی ابیک

*

آبیک

فرمانداری

4

انجمن دیابت ایران (شعبه قزوین)

کمک به بیماران دیابتی

*

*

وزارت کشور

استانداری

5

انجمن خیریه حمایت از بیماران کلیوی (امام سجاد)

پیوند کلیه

*

استانداری

6

انجمن خیریه پزشکان سلامت گستر

دیابت و فشارخون

*

قزوین

وزارت کشور

7

موسسه خیریه امدادگران عاشورا (نمایندگی)

اموزش پیشگیری از بیماران سرطانی و بیمران غیر واگیر  کمک به ساخت و تجهیز مرکز رادیوتراپی

*

*

وزارت کشور

استانداری

8

موسسه همیاران سلامت روان مینودر قزوین

باشگاه مثبت

کاهش و پیشگیری از اسیب های اجتماعی

*

بهزیستی

9

انجمن خیریه حمایت از بیماران کلیوی ایران (نمایندگی)

پیوند کلیه - دیالیز

*

وزارت کشور

استانداری

10

انجمن بیماران  ام اس قزوین

بیماران ام اس

*

استانداری

11

کانون هموفیلی ایران (نمایندگی)

هموفیلی

*

استانداری

12

انجمن تالاسمی ایران(نمایندگی)

بیماران تالاسمی

*

قزوین

استانداری