معرفی همکاران
 
معاون امور اجتماعی   
مهندس نوروز علی عزیزخانی  

cv 
      
                         
مهسا سادات  امامیه 
کارشناس سلامت اجتماعی معاونت اجتماعی 
مرضیه قلیچ خانی 
کارشناس سلامت اجتماعی معاونت اجتماعی 

سیده فاطمه میری

کارشناس دبیرخانه سیاستگذاری سلامت
شرح وظایف 

 
غلامحسن شعبانی
کارشناس دبیرخانه
سیاستگذاری سلامت
شرح وظایف 
 پرستو کاظملو
کارشناس دبیرخانه
سیاستگذاری سلامت
شرح وظایف 

 
نرگس زمانی
کارشناس آموزش و ارتقای سلامت
محل كار: گروه آموزش و ارتقای سلامت
رفعیت یاحقی
کارشناس آموزش و ارتقای سلامت
محل كار : گروه آموزش و ارتقای سلامت